April 15, 2024

EU direktiv om lönetransparens antaget

Våren 2023 antog EU-parlamentet ett nytt direktiv om lönetransparens

Ett nytt direktiv om lönetransparens (EU Pay Transparency Directive) är antaget. Det ska bli lag i Sverige under 2026. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska redogöra för hur lagstiftningen måste gå till i Sverige. Utredaren ska redovisa det arbetet i maj 2024 - se Dir 2023:68.

Här får du som företag kort information om vad direktivet innebär och hur du kan börja förbereda dig, redan nu.

Om du har ett globalt företag då börjar direktivet gälla vid olika tidpunkter, eftersom det kan införlivas vid olika tidpunkter i olika medlemsstater. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i varje lands lag.

Vad innebär lönetransparensdirektivet?

Här är några nyheter:

  • Arbetsgivare måste informera om löneläge och löneintervall för arbetssökande i samband med jobbannonsen, senast före överenskommelse om lön. Arbetsgivaren ska också informera om lönekriterier och löne-och karriärsutveckling.

Arbetsgivare förbjuds att fråga arbetssökande om deras tidigare lön.

  • Anställda får rätt att årligen begära information om sin egen lön och statistik över medellön för lika och likvärdiga arbeten. Denna information viktas mot den anställdes eget arbete och är även uppdelad på kvinnor och män. Denna rätt gäller oavsett företagets storlek.
  • Arbetsgivare med mer än 100 anställda ska ta fram lönestatistik vart tredje år som ska redovisas publikt.
  • Arbetsgivare med mer än 250 anställda ska ta fram lönestatistik varje år som ska redovisas publikt.
  • Om det finns en osaklig löneskillnad om mer än 5% mellan män och kvinnor ska en lönekartläggning göras som ska innehålla analys och förslag på åtgärd.
  • Sverige (och alla andra medlemsstater) ska årligen redovisa nationell data till EU kommissionen.

Vad händer om jag som arbetsgivare brutit mot lönetransparensdirektivet?

Här kan du läsa kort vad som gäller om du som företag brutit mot lönetransparensdirektivet.

Ekonomisk kompensation till anställda som utsatts för lönediskriminering, vilket föreslås inkludera återbetalning av lön inkluderat bonus och förmåner.

Böter företagen ska betala böter för brott mot dessa regler, det är upp till varje EU medlemsland att etablera sanktionssystem.

Vi har ju redan diskrimineringslagen med lönekartläggning och aktiva åtgärder i Sverige – räcker inte det?

Det är riktigt att vi i Sverige har regler om lönekartläggning i diskrimineringslagen, av ovan punkter kan man utläsa att det finns ett antal skillnader mot hur det ser ut idag. De exakta detaljerna om hur lönetransparensdirektivet ska införlivas i svensk rätt och vilka förändringar i lagstiftningen som kan komma att ske vet vi inte i nuläget.

Om du som företag idag bedriver ett aktivt lönekartläggningsarbete i enlighet med diskrimineringslagen så har du kommit en bra bit på vägen. Om du därtill arbetar utifrån aktiva åtgärder med analys, utvärdering och uppföljning då ligger du väl i fas. Företag som arbetar med aktiva åtgärder och lönefrågor har ofta lönepolicies och en struktur för hur arbetet ska ske, och därmed är man väl förbered.

“Lönekartläggning ska redan idag ske årligen för ALLA arbetsgivare. Om du har fler än 10 anställda ska detta dokumenteras.”

Kan jag som företag börja förbereda mig redan nu? I så fall; på vilket sätt?

Ja, du kan förbereda dig genom att arbeta strukturerat med lönekartläggning. Har ni rätt systemstöd för detta på plats eller behöver det förbättras? Idag finns många olika aktörer som säljer lönekartläggningssystem till stor hjälp för större företag. Kan ni utifrån tidigare arbete få fram bra lönestatistik? Om inte, då kanske det är dags att se över hur ni kan få fram detta. För större företag ska ju lönestatistik rapporteras publikt framåt. Har ni god struktur för lönesättningen och tydliga lönekriterier? Om inte då kan det vara all anledning att arbeta även med detta. Ett sätt är att ha tydliga lönepolicies. Det är inte alla som vet att redan idag ska lönekartläggning ske årligen för alla arbetsgivare och för företag med mer än 10 anställda ska detta dokumenteras.

Så om du inte haft ett fullgott arbete är det hög tid att följa dagens diskrimineringslag och genom att göra det kommer ditt företag också att vara bättre förberedd inför förändringarna utifrån EU:s lönetransparensdirektiv.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.