April 10, 2024

Visselblåsarlagen

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen har införts i flera olika steg i Sverige.

Från 17 december 2023 gäller den även för mindre företag.

Visselblåsarlagen heter ”Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och den bygger på ett EU-direktiv. Lagen gäller vid rapportering – sk. visselblåsning – i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Rapportering – visselblåsning - kan ske på olika sätt; genom intern visselblåsarkanal, extern kanal samt genom offentliggörande.

Lagen har införts i olika steg:

-          Från 17 juli 2022 gäller kravet på intern rapporteringskanal för företag (och offentlig verksamhet) med 250 anställda eller fler.

-          Från 17 december 2023 gäller kravet på intern rapporteringskanal för företag (och offentligt verksamhet) med 50-250 anställda.

-          (för företag med färre anställda än 50, finns inget krav på en intern rapporteringskanal).

OM VAD KAN MAN VISSELBLÅSA?

Det ska vara:

1.       Rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om ett missförhållande

2.       Som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram

Därtill ska det finnas skälig anledning att anta att den uppgiften man rapporterar är sann.

Detta betyder att missförhållandet ska angå allmänheten. Det ska finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram och rapporteringen ska syfta till att komma tillrätta med missförhållandena.

I visselblåsardirektivet anges miniminormer för ett antal områden. Detta är områden som omfattas av allmänintresset enligt visselblåsardirektivet: offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedel-och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks-och informationssystem.

Därutöver omfattas missförhållanden som det finns ett allmänintresse av om missförhållandet:

-          strider mot lag eller annan föreskrift.

 Om ditt företag behöver hjälp att veta mer kring lagändringen eller om du har behov av annan arbetsrättslig rådgivning eller HR-support i förebyggande syfte, tveka inte att höra av dig. Vi erbjuder paket med juridisk rådgivning som du kan nyttja över tid. Juridisk hjälp till förutsägbara priser för att hjälpa din verksamhet med just det du behöver. Läs mer om detta på vår hemsida och vill du veta mer om den nya lagen kan du läsa här:

Visselblåsarlagen - ny lag i Sverige (hrlegal.se)

Om du som företag prenumerarar på våra prenumerationstjänster ingår juridiskt korrekta mallar i vår plattform + juridisk rådgivning i din månadskostnad. Om ditt företag behöver löpande juridisk rådgivning eller önskar paket om juridiska rådgivningstimmar att nyttja en tid så finns Lilla eller Stora företagspaketet. Tveka inte att höra av dig till oss för hjälp och stöd.

Är du ett företag i behov av juridisk hjälp?

Vi erbjuder rådgivning, interim, utbildningar och abonnemang. Vid övriga frågor var god kontakta oss med infon nedan.
Är du ett företag som är i behov av juridisk rådgivning?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.