April 10, 2024

Beslut om hel sjukersättning - anställningen upphör

När en medarbetare fått ett beslut om hel sjukersättning (det som förr kallades förtidspensionering) från Försäkringskassan upphör anställningen, här kan du läsa vad du som arbetsgivare ska göra.

När en medarbetare fått ett beslut om hel sjukersättning från Försäkringskassan upphör anställningen enligt 4b§ LAS. Hel sjukersättning är det som förr kallades förtidspensionering och det är väldigt ovanligt att Försäkringskassan beslutar om detta - och det tar väldigt långt tid innan ett sådant beslut fattas. Då har Försäkringskassan beslutat om sjukersättning till 100% och personen bedöms inte längre vara arbetsför.

Som arbetsgivare behöver du ta del av Försäkringskassans beslut. Beslutet vinner lagakraft, dvs. det är slutligt, när tiden för att överklaga beslutet har nåtts och ingen överklagan har inkommit. Anställningen upphör den dagen då Försäkringskassans beslut vinner lagakraft. I mallen som finns kopplas anställningens upphörande till detta datum. Om du som arbetsgivare får kännedom först efter att beslutet vunnit lagakraft då ska du lämna besked om att anställningen upphör så snart som möjligt. 

Anställningen upphör utan uppsägningstid. Lagens krav om saklig skäl för uppsägning gäller inte i dessa fall.

Om du träffar arbetstagaren be arbetstgaren signera att denne tagit emot beskedet. Om arbetstagaren vägrar kan du anteckna när beskedet överlämnades och ifall fler personer närvarade kan dessa personer intyga detta.

Om du inte kan träffa arbetstagaren kan du översända beskedet med rekommenderat brev. 

Om Försäkringskassan beslutat om sjukersättning på deltid, då har arbetstagaren kvar arbetsförmåga till en viss del. Då upphör inte en heltidsanställning. Om det finns ett beslut om partiell sjukersättning rekommenderar vi att du tar kontakt med en arbetsrättsjurist för vägledning.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla