April 10, 2024

Diskriminering: bristande tillgänglighet - särskilt om funktionsnedsättning

Här kan du som arbetsgivare läsa vilka krav lagen ställer på dig som arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning och kravet på tillgänglighet.

Lagen anger sju diskrimineringsgrunder och funktionsnedsättning är en av dessa. Lagen anger ett skydd mot direkt och indirekt diskriminering - men lagstiftaren har även angett en egen diskrimineringsform gällande funktionsnedsättning - bristande tillgänglighet. Lagstiftaren har ansett att personer som riskerar att utsättas för diskriminering på grund av funktionsnedsättning behöver ytterligare ett särskilt skydd. Syftet är att arbetsgivare ska ta större ansvar och anpassa verksamheten. Diskrimineringsgrunden beskrivs såhär i lagen: 

bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

  1. de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
  2. varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
  3. andra omständigheter av betydelse.”

Detta betyder att om du som arbetsgivare inte vidtar åtgärder för att en arbetstagare eller arbetssökande ska komma i en jämförbar situation som arbetstagare eller arbetstagare utan funktionsnedsättning - då kan det innebära att du brutit mot kravet på bristande tillgänglighet. Vad som är skäliga anpassningar utifrån ekonomi och praktiska förutsättningar får bedömas från fall till fall. En tumregel är att ju större arbetsgivare du är desto större möjlighet menar lagstiftaren att du har ekonomiskt och praktiskt att anpassa för arbetstagaren. Det finns även en koppling till anställningens längd, en fast anställning innebär ökat krav på anpassning jämfört med om det är fråga om en kort tidsbegränsad anställning. Anpassningar kan vara att inreda lokalen på visst sätt, anpassa utrustningen, t.ex. datorprogram eller fysisk utrustning, justera arbetstakten för denna individ, förändra arbetsfördelningen i teamet och sätta in utbildningsinsatser. Detta var några exempel som förs fram i förarbeten och praxis.

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla