April 10, 2024

Kränkande särbehandling och arbetsmiljö

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller vid kränkande särbehandling och mobbning utifrån arbetsmiljölagens regler och föreskrifter.

Kränkande särbehandling = handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Detta framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö - den s.k. OSA-föreskriften.

Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar utifrån arbetsmiljölagen. Du har ett systematiska arbetsmiljöansvar där du ska undersöka och analysera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och du ska göra risk-och konsekvensanalyser av förändringar i samband med omorganisationer. Det är även vanligt med medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar om bland annat arbetsmiljön. I dessa undersökningar kan kränkande särbehandling och mobbing framgå, det kan även komma fram på annat sätt.

Du behöver då aktivt arbeta med dessa frågor. Det kan vara mindre saker såsom jargong, hur man uttrycker sig, hur man inkluderar alla och vad som kan vara icke-inkludering. Men det kan även vara så att det framkommer att kränkande särbehandling och mobbing pågått länge och då kan det vara en god idé att fundera över externt stöd eller hjälp i form av andra resurser på företaget eller i form av extern resurs såsom företagshälsovården. Det viktiga är att agera och ha en långsiktig plan för förändring så att alla kan trivas och känna sig inkluderade på arbetsplatsen. 

Det kan vara värt att nämna att i diskrimineringslagen finns utredningsskyldighet om det är fråga om trakassserier och sexuella trakasserier och diskrimineringslagen innehåller även ett förbud mot repressalier. Det viktiga är inte att definiera vilken lag vi är i utan att snabbt agera och ta det som framkommit på allvar så att ni kan uppfylla ert arbetsmiljöansvar och följa samtliga lagar och regler. 

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla