April 10, 2024

Diskriminering

Här kan du som arbetsgivare läsa mer vad som gäller kring diskriminering.

Det finns tre diskrimineringslagar i Sverige: diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen samt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över samtliga dessa lagar.

I diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrunder:

- kön,

- könsöverskridande identitet eller uttryck,

- etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

- funktionsnedsättning,

- sexuell läggning eller

-ålder.

Det finns i lagen förbud mot direkt diskriminering samt indirekt diskriminering samt förbud mot bristande tillgänglighet. Det är också diskriminering att trakassera och/eller sexuellt trakassera någon.

Notera att diskrimineringsreglerna i arbetslivet gäller under hela anställnings kedjan: från det att en person skickar in en intresseanmälan för arbete, till ansökan om tjänst eller praktik, till att man får rollen, under anställningen, kring befordran och utbildning, samt vid ev omplacering, uppsägning eller avsked. 

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla