May 11, 2024

Arbetsmiljö

Läs mer om vilket ansvar du har som arbetsgivare kring fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som gäller för alla företag och verksamheter. Eftersom det finns vitt skilda verksamheter är arbetsmiljölagen skriver som en ram, en grund, som sedan förtydligas av Arbetsmiljöverket genom deras föreskrifter – s.k. AFS. Dessa är anpassade för olika branscher. Du finner de olika AFS:arna, för just din bransch, på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se

Det finns däremot ett antal föreskrifter som gäller för alla och som tar särskilt sikte på arbetsmiljön och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)reglerar hur du som arbetsgivare ska bedriva ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Denna föreskrift brukar kallas SAM-föreskriften. Du hittar den här: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter (av.se)

I korthet går det systematiska arbetsmiljöarbetet ut på att du som arbetsgivare systematiskt ska: - undersöka, - riskbedöma, - åtgärda och - kontrollera.

Alla arbetsmiljöförhållanden. Det gäller den fysiska säkerhetsdelen: brandskydd, larm, inpasseringssystem, säkerhetsaspekter för era arbetstagare utifrån verksamhet, kunder etc. Det gäller även den fysiska arbetsmiljön såsom arbetsverktyg, maskiner, ljud, ljus, vibrationer, teknik, bord, stolar eller vad det nu kan vara. Och det gäller även den psykosociala arbetsmiljön; i denna del kommer även en annan föreskrift med in i bilden, därför beskriver vi mer om detta nedan.

Arbetsgivaren måste även se till att berörda personer har tillräckliga kunskaper för arbetsmiljöarbetet och det ska vara tydligt vem som gör vad. Om du som arbetsgivare har delegerat arbetsmiljöarbetet till ett antal chefer måste det vara väldigt tydligt vem som har vilket ansvar. Det är en bra idé att ha ett delegerat arbetsmiljöansvar nedskrivet och tydligt kommunicera till alla berörda.

Föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) reglerar hur du som arbetsgivare ska bedriva arbetsmiljöarbetet utifrån en organisatoriskt god arbetsmiljö samt ur en social och psykosocial god arbetsmiljö. Här finns regler hur du ska riskbedöma din verksamhet i samband med omorganisationer, hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att förhindra kränkande särbehandling och mobbing, samt övriga sociala aspekter m.m. Denna föreskrift brukar kallas OSA-föreskriften. Du hittar den här: Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter, AFS 2015:4 (av.se)

Som arbetsgivare är du skyldig att anmäla allvarliga arbetsskador och olyckor till Arbetsmiljöverket. Du ska då också utreda varför en ev. olycka inträffade och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Om en arbetstagare utsätts för arbetsskador är du också skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan samt till de försäkringsgivare du har avtal med i din verksamhet.

Ett ämnesområde som är starkt sammankopplat med arbetsmiljö är arbetstider. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn även över arbetstidslagen. Om du vill läsa mer om arbetstider kan du titta under vår guide här: Arbetstider (hrlegal.se) eller i vår artikel här: Arbetstider (hrlegal.se)

Ett annat ämnesområde som tillhör arbetsmiljöområdet är frågor om sjukfrånvaro och rehabilitering och det kan du delvis läsa mer om här: Sjukfrånvaro och rehabilitering (hrlegal.se)

Relaterade mallar

Frågor och svar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla