April 10, 2024

Uppsägning pga arbetsbrist

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring uppsägning på grund av arbetsbrist.

Att som arbetsgivare behöva säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist är tufft.

Arbetsbrist betyder inte brist på arbete utan är ett tekniskt begrepp kopplat till verksamheten. Arbetsbrist kan uppstå vid omorganisation, sammanslagningar, uppköp av andra företag eller att företaget säljer delar av verksamheten, och/eller av finansiella skäl som gör att företaget måste dra ner på personal. 

För att säga upp någon krävs sakliga skäl. Sakliga skäl är arbetsbrist eller personliga skäl. Att säga upp någon på grund av arbetsbrist betyder att du som arbetsgivare åberopar skäl som är kopplade till verksamheten. Innan du kan säga upp någon på grund av arbetsbrist krävs att du först har försökt omplacera arbetstagaren.

Men att säga upp på grund av arbetsbrist är en detaljrik process som bland annat innehåller några av följande steg:

  • MBL-förhandla (med de fackförbund där dina arbetstagare är medlemmar, även om du ej är bunden av kollektivavtal): innan du fattar beslut.
  • Omplacera till lediga tjänster. Skäliga omplaceringserbjudanden ska ges.
  • Turordningslista, enligt turordningsreglerna. Lagens huvudregel säger sist-in-först ut men det är alltsedan 1 oktober 2022 möjligt att behålla tre medarbetare av särskild betydelse och undanta, dvs. ta bort dessa från turordningslistan.
  • Besked om uppsägning måste innehålla formalia hur man överklagar etc.
  • Företrädesrätt till återanställning för medarbetare som varit anställda viss angiven tid. 

Du kan även behöva varsla Arbetsförmedlingen. Det är många detaljer att hålla reda på vid en omorganisation eller neddragning och det gäller att göra det i rätt steg. Nedan finner du mallar och artiklar men vi på HR Legal Sverige AB rekommenderar dig starkt att ta arbetsrättslig expertis till din hjälp just vid dessa processer. Om du bryter mot regler och föreskrifter kan du bli skadeståndsskyldig. 

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla